Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn via deze link te downloaden.

What A Glorious Feeling
Algemene voorwaarden, februari 2016
Groningen
KvK 57062722

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Offerte: alle aanbiedingen van fotografen aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotografen en opdrachtgever.
 • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografen geleverd zal worden.
 • Fotografen: Berdien van der Leij & Stephen van der Leij, indien bij onvoorziene omstandigheden vervanging gerechtvaardigd wordt: de vervangende fotograaf.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de overeenkomst is gesloten en tevens de (rechts)persoon welker akkoord gaat met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 • Product/dienst: de diensten/producten die door What a glorious feeling worden aangeboden, hieronder vallen trouwshoots, overige shoots, video’s, kaarten en albums.
 • Annuleren: beëindigen of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: fysieke dan wel elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van het gecommuniceerde voldoende zeker kan worden gesteld. De bewijslast omtrent de ontvangst van de elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
 • Aw: Auteurswet.

Artikel 2 Toepassing

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsbetrekkingen tussen fotografen en opdrachtgever, alsmede op elke offerte, aanbieding en overeenkomst.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotografen slechts bindend indien en voor zover deze door een der fotografen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bekrachtigd.

Artikel 3 Aanbod

 • Fotografen doen een aanbod in de vorm van een offerte of een aanbieding.
 • Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid na verloop van 30 kalenderdagen na dagtekening van het gedane aanbod.
 • Prijsopgaven in offertes en aanbiedingen kunnen onderhavig zijn aan veranderingen indien er zich situaties voordoen die dit rechtvaardigen. Fotografen zullen van dergelijke wijzigingen tijdig mededeling doen aan opdrachtgever.

Artikel 4 Aanvaarding van de opdracht

 • Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans deze indruk wekt, dat fotografen werk verrichten in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 • Fotografen houden zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe feiten naar voren komen die de uitvoering voor de fotografen onuitvoerbaar maken.
 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotografen zijn in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5 Cadeaubonnen

 • Fotografen bieden enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 • Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 • Cadeaubonnen hebben de geldigheidsduur van één jaar na uitgiftedatum, na verloop van dit jaar vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Overwaarde van een cadeaubon (in geval gebruik gemaakt wordt van een dienst die niet de volledige waarde dekt, of een ander product wordt afgenomen dan aangegeven op de cadeaubon) wordt door fotografen niet uitbetaald.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

 • Opdrachtgever kan een optie nemen op een bepaalde datum ter uitvoering van de opdracht, fotografen kunnen deze datum in overleg met opdrachtgever wijzigen indien er meerdere opdrachtgevers voor éénzelfde datum wensen te gaan. De datum van de uitvoering zal in onderling overleg overeengekomen worden.
 • Bij het geval van meerdere gegadigden voor één en dezelfde datum, kan opdrachtgever een alternatieve datum aangeboden krijgen, hij dient zijn reactie op deze alternatieven binnen drie werkdagen kenbaar te maken aan fotografen.
 • Vastlegging van een datum is mogelijk tegen betaling van een reserveringsbedrag ad. € 250 (zegge: tweehonderdenvijftig euro), welke in mindering gebracht wordt op de totaalprijs.
 • Fotografen zullen de opdracht naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de gebruikelijke stijl van fotografen of, indien expliciet tussen opdrachtgever en fotografen overeengekomen stijl.
 • Fotografen spannen zich in en zullen naar de beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotografen zo plezierig mogelijk te maken en, waar nodig, maatregelen treffen in het kader van veiligheid.
 • Fotografen leveren de beelden af in de door haar gebruikelijke stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede. Hierbij zal door de fotografen slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen waaronder, doch niet uitsluitend, het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is mogelijk in overleg met fotografen en kan leiden tot extra kosten.
 • Fotografen hebben de mogelijkheid vervanging in te zetten indien zij zelf door overmacht, zoals overlijdensgevallen in de eerste graad, of plotselinge ziekte niet in staat zijn om op de overeengekomen datum te presteren, daarbij zij vermeld dat bij ziekte van één van de fotografen de andere fotograaf wel aanwezig wordt geacht.
 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7 Ontwerp

 • Producten worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de fotografen ontworpen, op de website zijn voorbeelden van de stijl te bekijken.
 • Het eerste ontwerp van het product zal binnen een tijdsbestek van vier weken na het afronden van de fotoselectie digitaal aan opdrachtgever, of indien met opdrachtgever expliciet is overeengekomen naar een door opdrachtgever aangewezen persoon, worden toegezonden.
 • Opdrachtgever heeft na ontvangst van het eerste ontwerp van het fotoalbum de mogelijkheid om de fotoselectie aan te passen indien hij dit binnen vier weken kenbaar maakt aan de fotografen.
 • Opdrachtgever krijgt twee maal de mogelijkheid om een dergelijke aanpassing in de fotoselectie door te geven, een groter aantal wijzigingen is mogelijk tegen betaling
 • Twee weken na het aangeven van de aanpassingswensen zullen fotografen een aangepast ontwerp aan opdrachtgever toezenden.
 • Fotografen laten het afdrukken van de fotoboeken niet eerder plaatsvinden dan wanneer expliciete goedkeuring door opdrachtgever is ontvangen. Deze goedkeuring zorgt voor het in gang zetten van de ontwerpfase. Zolang deze in gang is gezet, of al is afgerond, kan niet meer worden afgezien van het overeengekomen ontwerp en zal opdrachtgever niet af kunnen zien van het fotoalbum zonder betaling voor de door fotografen gemaakte kosten.

Artikel 8 Levering

 • Fotografen hanteren, tenzij anders is overeengekomen, geschatte levertijden.
 • De oplevering van de overeengekomen producten variëren tussen de vier tot zes weken. fotografen stellen alles in het werk de leveringstijd zo kort mogelijk te houden.
 • Fotografen maken melding van een langere levertijd aan opdrachtgever. Dit zal middels een e-mail gebeuren.
 • Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de overeengekomen dienst, bestand of product is ontvangen.
 • Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per post.
 • What A Glorious Feeling levert geen onbewerkte foto’s.

Artikel 9 Vergoeding

 • De vergoeding is gebaseerd op de komst van één fotograaf, vergezeld door fotograaf waarvoor geen prijs wordt berekend.
 • De vergoeding bestaat uit de tarieven voor het overeengekomen product zoals deze zijn vermeldt op de website van What A Glorious Feeling.
 • Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, gelden voor de vergoeding de tarieven zoals door fotografen op de website worden vermeld.
 • Indien niet van een gebruikelijke vergoeding wordt gesproken, rekenen de fotografen een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 • Indien aannemelijk is dat fotografen hogere kosten hebben gemaakt en/of meerwerk hebben verricht, wat thans duidelijk uit het geleverde blijkt, en welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen de fotografen deze extra kosten doorberekenen aan opdrachtgever.
 • De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op de tarieven zoals zij zijn vermeld op de website van fotografen bij de overeengekomen dienst.
 • Alle door fotografen vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

 • Fotografen zullen het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur verzenden aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de overeengekomen opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 kalenderdagen.

Artikel 11 Annulering en opschorting

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, houden fotografen zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de betaling is ontvangen. Dit zal gebeuren nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.
 • Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk wordt geacht, zijn fotografen gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 • Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk
 • Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengen fotografen 25% van de overeengekomen prijs in rekening alszijnde schadevergoeding voor de aanloopwerkzaamheden.
 • In geval van ernstige omstandigheden waar fotografen geen invloed op hebben, behouden fotografen zich het recht voor zorg te dragen voor vervanging of, indien opdrachtgever dit wenst, een nader overeen te komen datum.
 • Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk maken de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 • Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag door opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
 • Reserveringsbedragen kunnen niet gevorderd worden indien opdrachtgever de overeengekomen datum annuleert.

Artikel 12 Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen zeven kalenderdagen te worden gedaan bij fotografen.
 • Klachten die worden ontvangen na de in het eerste lid genoemde termijn zullen niet in behandeling worden genomen.
 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 Auteursrecht

 • Elke overeenkomst is onderworpen aan de in dit artikel omschreven licentie met betrekking tot al het werk uitgevoerd door fotografen.
 • Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotografen.
 • Fotografen houden zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media (Facebook, Instagram etc.), tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, materiaal ter demonstratie en ter deelname aan wedstrijden voor fotografie.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders overeengekomen.
 • Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotografen.
 • Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 • Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotografen, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 • Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotografen.
 • Elk gebruik van een werk van fotografen dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotografen.
 • Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotografen, rekenen fotografen drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 • Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografen.

Artikel 14 Portretrecht

 • Fotografen houden zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
 • Fotografen houden zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.
 • Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotografen schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 • Fotografen zij niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografen of diens vertegenwoordigers.
 • Fotografen zijn niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotografen geleverd zijn.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 • Fotografen houden zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotografen aan opdrachtgever medegedeeld, dan wel ter beschikking gesteld.
 • Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 17 Overige bepalingen

 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen What a glorious feeling en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.